KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 27 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 w związku z art. 408 pkt 2 i art. 410 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. po. 754, 1000 i 1349) ,

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II przyznaje w drodze losowania numery, odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów komitetów wyborczych, z obszaru swojej właściwości, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego :

  1. listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym, spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu, wykonującego czynności o charakterze ogólnowojewódzkim w trybie art. 410 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, 
  2. listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowany listy kandydatów w jednym okręgu wyborczym, spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie określonym w pkt 1.
    Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 28 września 2018 r. o godz. 900, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze,
    ul. G. Morcinka 33A, pok. 16.

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II oraz umieszczenie na stronie internetowej http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/ Informacja zostanie niezwłocznie przekazana również do terytorialnych komisji wyborczych działających na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze II
/-/ Michał Chudzik