Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, iż spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., został udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 13, Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej, pokój nr 4, w terminie  od 01 października 2018 r. do 12 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek : od godz. 7.30 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Na podstawie art.37 §1 w/w ustawy na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.