Miasto i Gmina Bogatynia

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I
z dnia 5 listopada 2018 r.
uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było ponowne głosowanie.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 90 kandydatów zgłoszonych przez 85 komitetów wyborczych.
 2. Uprawnionych do głosowania było 572893 osób, w tym 40 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 3. Karty do głosowania wydano 266412 osobom, w tym 22 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 266370 wyborców, to jest 46,50% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 264562, to jest 99,32% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 1808, to jest 0,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
  1. postawienia znaku "X" obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku "X" jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 905, to jest 50,06% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  2. niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku "X" ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 903, to jest 49,94% ogólnej liczby głosów nieważnych.
    

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

 1. W ponownym głosowaniu wybrano 45 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
  1. 34 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;
  2. 11 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 3.
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał BŁASIAK Wojciech Marcin zgłoszony przez KWW WOJCIECHA BŁASIAKA.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 18594.
 3. Karty do głosowania wydano 10904 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10902 wyborców, co stanowi 58,63% uprawnionych do głosowania.
 5. Wybrany kandydat uzyskał 5721 głosów ważnych.

Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu I
/-/ Marcin Sosiński