Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni - Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Bogatynia, dnia 01.02.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Ofertę na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie,
  3. co najmniej 5 letni staż pracy,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności wydziału, a w szczególności przepisów ustaw: prawo oświatowe, przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o systemie informacji oświatowej, kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
  7. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą - studia wyższe lub podyplomowe z zarządzania oświatą,
  2. znajomość organizacji i zasad funkcjonowania systemu oświaty, w szczególności na szczeblu gminnym,
  3. umiejętność analizy arkuszy organizacyjnych szkół,
  4. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  5. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
  6. umiejętność redagowania decyzji i pism,
  7. dyspozycyjność, samodzielność, dokładność, systematyczność,
  8. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
  9. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
  10. umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. kierowanie Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu i planowanie pracy Wydziału,
  2. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników Wydziału,
  3. przedstawianie propozycji do budżetu Gminy w zakresie działania Wydziału,
  4. opracowywanie wniosków i prowadzenie wszelkich spraw dotyczących zakładania, reorganizacji oraz likwidacji żłobków, przedszkoli i szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia,
  5. sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem żłobków, przedszkoli i szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia,
  6. wnioskowanie w sprawach zatwierdzania przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia projektów dotyczących szkół i przedszkoli w zakresie budżetów i arkuszy organizacyjnych,
  7. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miejskiej w Bogatyni, interpelacje i wnioski radnych,
  8. występowanie z inicjatywą w zakresie potrzeby wydawania przepisów gminnych bądź innego uregulowania określonych spraw należących do zakresu działania Wydziału.
  9. nadzór nad archiwizacją akt spraw ostatecznie załatwionych i przekazywanie ich do archiwum zakładowego,
  10. przeprowadzanie procedur związanych z konkursami na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli,
  11. przeprowadzanie procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
  12. realizacja zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
  13. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
  14. przyjmowanie interesantów oraz podejmowanie czynności urzędowych związanych z załatwianiem spraw interesantów.
 4. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  1. praca wykonywana w urzędzie oraz na terenie gminy,
  2. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, bezpieczne warunki pracy na stanowisku, ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku), budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  11. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz.1000.).
 6. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był niższy niż 6%.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: po przeprowadzeniu naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz.1700
pod adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920  Bogatynia

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu".

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1.

Data ogłoszenia: 01.02.2019r.

Załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnych (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2019-02-01 14:09:13
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2019-02-01 14:23:38
Ostatnia zmiana:2019-02-07 08:19:38
Ilość wyświetleń:1180

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij