Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Ofertę na stanowisko Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania: 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  5. wykształcenie wyższe magisterskie - preferowane prawo, administracja,
  6. minimum 5 lat stażu pracy,
  7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Kodeks postępowania administracyjnego.
  8. biegła obsługa komputera.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  2. umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
  3. umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. umiejętność skutecznego komunikowania się,
  6. sumienność, obowiązkowość, kreatywność,
  7. znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą społeczną w gminie ,
  8. propozycja koncepcji na pracę wydziału,
  9. zdolności organizacyjne.
 3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

  Realizowanie zadań w zakresie:
  1. polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia,
  2. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,
  3. współpracy z radami sołeckimi, radami osiedlowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich, siedzib stowarzyszeń rad osiedlowych,
  5. transportu lokalnego,
  6. strategia rozwoju Gminy,
  7. działalności gospodarczej, prowadzenia targowisk, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  1. praca wykonywana w urzędzie oraz na terenie gminy,
  2. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  11. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
 6. Informacje dodatkowe:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni był niższy niż 6%.

  Wymiar czasu pracy: pełny etat.

  Początek zatrudnienia: po przeprowadzonym naborze.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14.02.2019r. do godz.1530

  pod adres: 
  Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
  ul. Daszyńskiego 1
  59-920  Bogatynia

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej".

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

  Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1.

  Data ogłoszenia: 05.02.2019r.

Załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnych (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2019-02-05 14:52:42
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2019-02-05 15:11:02
Ostatnia zmiana:2019-02-07 08:18:51
Ilość wyświetleń:1100

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij