ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia komisji z dnia 4 marca 2019r.
3. Zapoznanie się z bieżącą działalnością i stanem finansowym:
-  Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
-  Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego sp.  z  o.o. ,
-  Towarzystwa Budownictwa Społecznego  sp.  z  o.o.
4.Ustalenie planu i terminu kontroli  w tematach:
4.1 Kontrola dochodów z podatków i opłat lokalnych w roku 2018 oraz umorzenia podatków pod kątem realizacji analizy wykonania budżetu za 2018 rok.
4.2 Kontrola realizacji Komunalnej Gospodarki Mieszkaniowej.
- Zasoby, stan techniczny. Środki. Przydział mieszkań.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

 Zbigniew Szatkowski