ZARZĄDZENIE NR 44/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
 z dnia 27 marca 2019 roku

W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.


Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.), w związku z art. 267  i art. 269  ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za  2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem opisowym  z wykonania planu finansowego
i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ.


§ 2

Przesyła się sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty dodane:

Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami   http://bip.bogatynia.pl/?c=1210

 Mienie komunalne http://bip.bogatynia.pl/?c=1268