Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W BOGATYNI

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 5-letni staż pracy,
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność/brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  7. nieposzlakowana opinia,
  8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni,
  2. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych
   i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  3. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
  4. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi.
 3. Warunki pracy na stanowisku:
  1. pełny wymiar czasu pracy,
  2. zatrudnienie możliwe od dnia 01 czerwca 2019 r.,
  3. praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni: w miesiącu kwietniu 2019 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.
 5. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
  2. bieżące zarządzanie jednostką w ramach statutu i regulaminu organizacyjnego,
  3. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników OSiR,
  4. współpraca z klubami i organizacjami sportowymi,
  5. koordynowanie i popularyzacja zadań z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki,
  6. odpowiadanie za racjonalną gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu ośrodka,
  7. utrzymanie i rozwijanie bazy sportowej ośrodka oraz organizowanie jej wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności,
  8. opracowywanie programów działania i planów pracy OSiR,
  9. przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. cv,
  4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  5. kopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,
  7. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
  9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  12. autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni, uwzględniające możliwości budżetowe ośrodka, oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
27 maja 2019 r. do godz. 1400.

pod adres:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920  Bogatynia

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bogatynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1.

Data ogłoszenia: 16.05.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
/-/ Wojciech Błasiak

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Katarzyna Chmielarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2019-05-16 10:46:01
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2019-05-16 10:52:44
Ostatnia zmiana:2019-05-16 10:52:57
Ilość wyświetleń:958

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij