ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 05 marca 2019 roku.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019/projekt nr 100.2019/
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019/projekt nr 101.2019/
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Jakub Biniasz