ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 15 maja 2019 r.
3.Projekt uchwały przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019/projekt nr 100.2019/
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019/projekt nr 101.2019/
5.Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /projekt nr 102.2019/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska