ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 27.05.2019r.
3.Stanowisko komisji w sprawie pisma Pana Krzysztofa Witkowskiego - byłego Głównego Specjalistę ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
4.Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 /projekt nr 100.2019/
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 /projekt nr 101.2019/
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /projekt nr 102.2019/
7.Zapoznanie się i wydanie opinii dot. Raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2018 rok.
8.Przedstawienie uchwały nr I/33/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 rok.
9.Zapoznanie się z pismem  Nr GF3022.4.2019MN z dnia 7 czerwca 2019r. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2019r. o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 rok.
10.Przyjęcie protokołu z kontroli dochodów z podatków i opłat lokalnych w roku 2018 oraz umorzenia podatków pod kątem realizacji analizy wykonania budżetu za 2018 rok /absolutorium/.
11.Wydanie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia   za 2018 rok.
12.Głosowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
13.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Szatkowski