Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Ogłoszenie
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Informuję, że z końcem 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników w sądach powszechnych wybranych w 2015 roku.

W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się do Rady Miejskiej
w Bogatyni  z prośbą o dokonanie wyboru ławników do:
-  Sądu Rejonowego w Zgorzelcu - 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy 0 ławników,
-   Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – 1 ławnika, w tym do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy – 0 ławników,

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
•prezesi właściwych sądów,
•stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
•co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
•posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
•jest nieskazitelnego charakteru;
•ukończył 30 lat;
•jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
•nie przekroczył 70 lat;
•jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
•posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
•osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
•osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
•adwokaci i aplikanci adwokaccy;
•radcy prawni i aplikanci radcowscy;
•duchowni;
•żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
•funkcjonariusze Służby Więziennej;
•radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
•informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
•oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
•oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
•zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
•dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:
•aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,
•imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).


Koszt opłaty:
•za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
•za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa  30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu tj. po dniu 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych,  o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia  kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:
•na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia  www.bip.bogatynia.pl 
•na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia www.bogatynia.pl
•w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 /parter/ w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Biurze Rady pokój nr 9 /I. piętro/.
•za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

Wypełnione karty zgłoszenia wraz załącznikami można składać w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, tj.:
•w poniedziałek - w godzinach od 7.30 do 17.00,
•we wtorek, środę i czwartek - w godzinach od 7.30 do 15.30, oraz
•w piątek - od godz. 7.30 do 14.00. 
Wybory ławników odbędą się w terminie do końca października 2019 r.
Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady  tel. 75 77 25 134

         
Z upoważnienia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w  Bogatyni
 Artur Oliasz

Załączniki

Ogłoszenie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista poparcia kandydata na ławnika (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta zgłoszenia (885.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na ławników (388.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Rudzis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maria Rudzis
Data wprowadzenia:2019-06-11 15:14:51
Opublikował:Maria Rudzis
Data publikacji:2019-06-11 15:17:19
Ostatnia zmiana:2019-06-13 12:19:32
Ilość wyświetleń:431

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij