Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy Bogatynia

Zarządzenie Nr 107/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 08.07.2019 r.

w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy Bogatynia


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z §43 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Bogatynia była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Bogatynia środków po zmarłych lub żyjących posiadaczach rachunków bankowych.

§ 2.

Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji z banku, przekazanej Gminie Bogatynia zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1876).

§ 3.

1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa §2, Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni podejmuje działania zmierzające do ustalenia przesłanek możliwości nabycia środków pozostawionych na rachunkach bankowych.
2. Czynności mające na celu nabycie środków na rzecz Gminy Bogatynia podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego, które obejmować mogą również opłaty za ogłoszenie w piśmie poczytnym, tj. przekraczają kwotę 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), powiększoną o ewentualne koszty opłat pocztowych związanych z korespondencją.
3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust. 2 Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni podejmuje następujące czynności:
1) sprawdza czy informacja banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku - imię
i nazwisko, nr PESEL - i w razie potrzeby występuje o ich uzupełnienie;
2) sprawdza czy Gmina Bogatynia była ostatnim miejscem zamieszkania posiadacza rachunku bankowego;
3) występuje z wnioskami do właściwych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy o udostepnienie informacji i odpowiednich dokumentów, które należy przedstawić do sądu w przypadku kierowania wniosków o nabycie spadku lub w celu  nawiązania korespondencji pozwalającej na uzyskanie informacji, czy osoba jako potencjalny spadkobierca zamierza podjąć działania co do środków pozostawionych na rachunku bankowym.

§ 4.

Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1) bank nie przekaże danych pozwalających na identyfikację zmarłego lub żyjącego posiadacza rachunku bankowego i po skierowaniu zapytania do banku o uzupełnienie tych danych nie zostaną one przekazane;
2) Gmina Bogatynia nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego lub żyjącego posiadacza rachunku bankowego;
3) środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego lub żyjącego są niższe niż suma kosztów, które należy ponieść w celu wszczęcia postępowania;
4) gdy w toku postępowania sądowego okaże się, że zmarły posiadacz rachunku bankowego ma co najmniej jednego spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia przed Gminą Bogatynia, który postanowi nabyć spadek po zmarłym;
5) gdy Gmina Bogatynia mając wiedzę o żyjących spadkobiercach zmarłych posiadaczy rachunków bankowych uzyska oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, że mają oni odpowiednie dokumenty pozwalające na odebranie spadku lub powzięli działania w celu jego nabycia.

§ 5.

W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych §4, Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Bogatyni przekazuje sprawę do Radcy Prawnego, celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego przeprowadzeniu postępowania spadkowego lub o przejecie środków na rachunkach bankowych po osobach żyjących, które nie zamierzają ich nabyć.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kornet
Data utworzenia:2019-07-08 10:49:00
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzak
Data wprowadzenia:2019-07-08 10:49:19
Opublikował:Donata Kasprzak
Data publikacji:2019-07-08 10:58:03
Ostatnia zmiana:2019-07-08 10:58:09
Ilość wyświetleń:189

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij