Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Przedmiot skargi lub wniosku:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotami wniosków mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

 

Kto może złożyć skargę lub wniosek:

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

 

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski:

- pisemnie: osobiście lub pocztą przesyłając na adres Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni,  ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia lub faksem na numer 75 77 25 109

- pocztą elektroniczna na adres umig@bogatynia.pl

- w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przez ePUAP

- osobiście, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

Co powinna zawierać skarga lub wniosek:

Skargi w wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego / wnioskodawcy. W przypadku, gdy skarga lub wniosek nie zawierają w/w danych, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

Skargi winny zawierać zwięzłe i rzeczowe określenie zarzutu / problemu. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Organ właściwy do załatwienia skargi i wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę.

W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie wniesienia ponaglenia.

Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Zgłaszanie skarg i wniosków:

Przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków przyjętych bezpośrednio od mieszkańców oraz badaniem zasadności skarg i wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, zajmuje się Wydział Administracyjny.

Rozpatrzenie skargi lub wniosku następuje po uzyskaniu stanowisk merytorycznych wydziałów lub jednostek organizacyjnych oraz w miarę potrzeb dokumentacji prowadzonej przez komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne, których zarzuty / zagadnienia dotyczą.

 

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek  7:30- 17:00
wtorek- czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:00 - 14:00Sprawę prowadzi:

Urząd Miast i Gminy w Bogatyni

ul. Daszyńskiego 1

Wydział Administracyjny

parter, pokój nr 11
Magdalena Kutz

tel. 75 77 25 170Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.