ZARZĄDZENIE Nr 133 / 2019

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684.) oraz § 6 ust.3 uchwały nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Powołuje się Pana Tomasza Kuczaja – zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia na koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

§2.

 

Obowiązki i zadania koordynatora gminnego określa załącznik nr 3 do uchwały nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.