ZARZĄDZENIE  NR 141/19
BURMISTRZA  MIASTA I  GMINY BOGATYNIA
z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku i  kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wraz z przedsięwzięciami.
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 ). Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje :
§ 1
Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 wraz z przedsięwzięciami oraz sprawozdaniami z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni za I półrocze 2019 roku.
§ 2
Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 wraz z przedsięwzięciami oraz sprawozdaniami z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni za I półrocze 2019 roku przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty dodane: http://bip.bogatynia.pl/?c=1275