ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 października 2019 r. o godz. 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia komisji w dniu 30 września 2019 r.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 / projekt nr 140.2019 /
4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 147.2019/.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski