ZAWIADOMIENIE

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.12.2019 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porz±dkiem obrad:

Proponowany porz±dek obrad:

1.      Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.      Przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 14 listopada 2019 r.

3.      Omówienie projektu Statutu wraz z naniesieniem proponowanych zmian.

4.      Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok /projekt nr 168.2019/.

5.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 169.2019/.

6.      Sprawy różne, wnioski.

7.      Zamknięcie posiedzenia.

   

 

 

 

        Przewodnicz±cy Komisji

                 Dawid Szczepanik