ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 27 z dnia 23 grudnia 2019 r.
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/81/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego /projekt nr 191.2019/
4.Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bogatynia.
5.Omówienie projektu planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
6.Wniosek nr IN.7146.18.2019.SD z dnia 03.12.2019 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych Pana A.D.
7.Wniosek IN.6840.17.2019.SD z dnia 16.12.2019 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w Bogatyni przy ul. Pocztowej.
8.Wniosek DŚS.322.2184.2019.GK z dnia 26.11.2019 roku w sprawie rozłożenia na raty lub umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Panu R. K.
9.Sprawy różne, wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk