ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.03.2020 roku o godz. 15:00 w sali ślubów USC Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 33 z dnia 17 lutego 2020 r.
3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Bogatynia /projekt nr 217.2020/.
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska /projekt nr 219.2020/.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 220.2020/
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy najmu / projekt nr 223.2020/
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego / projekt nr 224 .2020/
8. Omówienie odpowiedzi na wniosek dot. podjęcia działań zmierzających do intensyfikacji działań związanych ze zwiększeniem dochodów Gminy z tytułu sprzedaży mienia Gminy.
9. Omówienie odpowiedzi Prezesa Zarządu TBS Sp. z o.o. dot. sytuacji organizacyjno-finansowej oraz prawnej MZGK pod kątem ewentualnego połączenia go z TBS Bogatynia.
10. Omówienie sprawozdania z działalności jednostki Straży Miejskiej w Bogatyni za 2019 r.
11. Sprawy różne, wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
               
Eugeniusz Kubica