ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 8.00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie  Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 14 z posiedzenia komisji w dniu 27 stycznia 2020 r.
3.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gminy Bogatynia jest organem prowadzącym  /projekt nr.215.2020/
4.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Bogatynia /projekt nr.217.2020/
5.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Bogatynia na rok szkolny 2019/2020 /projekt nr.218.2020/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski