Zarządzenie nr 12.Z20R.2020
Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia
z dnia  24.01.2020r

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.02.2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015. 1390 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXIV/208/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 września 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania(Dz. U. Woj. Doln. z 2011 roku, nr 234, poz. 4051)
zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 24.01.2020r odwołuje się ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
1. Pana Przemysława Błaszczyka - przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2. Panią Anielę Hreczuch – przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej;
3. Panią Magdalenę Wesołowską – przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.
§ 2
Z dniem 24.01.2020r powołuje się do składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
1. Panią Dorotę Zieniewicz – przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2. Panią Janinę Błońską – przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej;
3. Panią Barbarę Ziemblicką – przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu;
4. Panią Katarzynę Kociubińską – przedstawiciela Bogatyńskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”.
§ 3
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Bogatynia jest następujący:
1. Ewa Duda
2. Renata Podgórska
3. Adam Balcer
4. Bogumiła Misztela
5. Ireneusz Olesiński
6. Romualda Zdybel
7. Alicja Wyszyńska
8. Wioleta Niemirska
9. Dorota Zieniewicz
10. Janina Błońska
11. Barbara Ziemblicka
12. Katarzyna Kociubińska
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.