ZARZĄDZENIE Nr 54/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 16.03.2020 r.
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola


Na podstawie art. 68 ust. 9 w zw. z  art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1148 z późn. zm.) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni, zarządzam co następuje:

§1

Powierzam Pani Małgorzacie Łęckiej okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na okres usprawiedliwionej nieobecności dyrektora przedszkola.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.