ZARZĄDZENIE NR 59/20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
 z dnia 2 kwietnia 2020 roku

W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2019 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.), w związku z art. 267  i art. 269  ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1


Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem opisowym  z wykonania planu finansowego
i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ.


§ 2


Przesyła się sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty dodane:

Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami  http://bip.bogatynia.pl/?c=1275

 Mienie komunalne  http://bip.bogatynia.pl/?c=1334