ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.05.2020 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 35 z dnia 05 marca 2020 r.
3. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 19 w sprawie działalności lokalu „Euforia”.
4. Omówienie odpowiedzi na wnioski w sprawie ulicy Kościuszki 22.
5. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 24 w sprawie budowy oświetlenia i chodnika w Jasnej Górze.
6. Omówienie odpowiedzi na wniosek w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ankiety w sprawie dopłat do wody dla mieszkańców.
7. Omówienie odpowiedzi na wniosek ws p. M. J.
8. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 32 w sprawie informacji o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Bogatynia na 2020 rok.
9. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 30 w sprawie kontroli posesji na terenie Gminy Bogatynia pod względem czystości i bezpieczeństwa.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia /projekt nr 265.2020/.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 255.2020/.
12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności /projekt nr 256.2020/
13. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 257.2020/
14. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 258.2020/
15. Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Bogatynia na lata 2020-2030 z perspektywą do 2035 roku.
16. Sprawy różne, wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica