ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 27 stycznia 2020r.
3.Informacja nt. funkcjonowania SP ZOZ w Bogatyni /Sprawozdanie finansowe z działalności za 2019 r./
4.Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2019.
5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na 2020-2022”/projekt nr 243.2020/
6.Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia na 2020r” /projekt nr 242.2020/
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska