ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 255.2020/
3.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności /projekt nr 256.2020/
4.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 257.2020/
5.Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 258.2020/
6.Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Bogatynia na lata 2020-2030 z perspektywą do 2035 roku.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska