ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03.06.2020 roku o godz. 15:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 255.2020/.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności /projekt nr 256.2020/.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 257.2020/.
5. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 258.2020/.
6. Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Bogatynia na lata 2020-2030 z perspektywą do 2035 roku.
7. Sprawy różne, wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica