Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art.37, ust. 1 pkt 2 lit.f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869) Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot  i przyczyn umorzenia w okresie od 01.01.2019 - 31.12.2019.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust.1 pkt.2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.