ZARZĄDZENIE Nr 128/20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 14 września 2020 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 1 Uchwały
Nr XXXI/179/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok zarządzam, co następuje:

1 §


1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 39.163,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota  39.163,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 434.806,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 434.806,18 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  395.643,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 395.643,18 zł

§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2020 rok
- po stronie dochodów budżetowych                             175.949.873,30 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             169.278.165,75 zł
- nadwyżka budżetu                                                           6.671.707,55 zł
- przychody budżetu                                                          1.559.093,25 zł
- rozchody budżetu                                                            8.230.800,80 zł

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.