ZARZĄDZENIE 129/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 14 wrzesień 2020 roku 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
na rok 2021


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 713), Uchwały Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Bogatynia, zarządzam co następuje:

§1

Zobowiązuję naczelników wydziałów, samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 2

Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
w zakresie dochodów:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów;
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz szacunków własnych.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
1) dochody z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, ustala się przy założeniu wzrostu obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie
ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczeń Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020, w oparciu o inflację za I półrocze 2020 roku tj. 3,9% (Komunikat Prezesa GUS z dn. 5 lipca 2020 r.) ;
2) wpływy z podatku rolnego – szacuje się na poziomie roku 2020;
3) dochody z opłaty targowej zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania
w roku 2020;
4) wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej ustala się na poziomie przewidywanych wpływów w 2020, powiększonych
o wskaźnik inflacji;
5) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować należy
wg stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności.

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa do budżetu na 2021 rok przyjmuje się
w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
4. Dochody z majątku gminy:
1) szacować należy na podstawie wykazu proponowanych do sprzedaży w 2021 roku składników mienia komunalnego (budynki, lokale, grunty), wraz z ich wstępną wyceną, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności.

5.   Pozostałe dochody - wpływy z usług, grzywny, mandaty, spadki i darowizny pieniężne,
       szacować należy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

6.   Dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, planować
       należy w kwotach podanych przez właściwe organy.

7. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych planuje się w wysokości
       przewidywanego wykonania 2020 roku.

Kalkulacje dochodów budżetowych sporządzają Naczelnicy Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni i przedkładają Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
w zakresie wydatków:

1. Planowanie wydatków na 2021 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu
w roku 2020, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących.
2. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Wszelkie działania realizowane w 2021 roku muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
? wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
? w trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4.   Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych
i wynikających z zawartych umów.

5.  Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
1) zabezpieczenie środków na obsługę długu gminy,
2) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
3) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
4) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane oraz wieloletnie programy, projekty i zadania  ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE,
5) środki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone mogą być tylko na inwestycje przygotowane (dokumentacja techniczna, kosztorysy, uzgodnienia itp.);
6) wysokość kwot do wyliczenia środków na wydatki Rad Osiedlowych ustala się na poziomie 2,00 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały,
7) planuje się środki na realizację Funduszu Sołeckiego w wysokości określonej
w odrębnej kalkulacji.

§ 4

Postanowienia szczegółowe dotyczące jednostek organizacyjnych:

1. Szczegółowość materiałów planistycznych:
Materiały planistyczne należy przygotować na odpowiednich formularzach stosowanych
w latach ubiegłych.

2. Wskaźniki budżetowe :
-  szkoły podają liczbę klas i liczbę uczniów na rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem zmian od września 2020 roku;
- przedszkola podają:
a)  liczbę miejsc w przedszkolu z uwzględnieniem zmian od września 2020 roku;
b)  planowane osobodni w przedszkolu;
- żłobek podaje :
a)  liczbę miejsc w żłobku;
b)  planowane osobodni w żłobku;
- biblioteka  podaje:
a)  liczbę wolumenów;
b)  liczbę czytelników;
- ośrodek kultury podaje liczbę sekcji;

3. Strukturę planów finansowych dla jednostek  nadzorowanych i zakładu budżetowego należy określić w sposób następujący:

-  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podaje :
a)  wysokość planowanych przychodów z prowadzonej działalności;
b) wysokość kosztów bieżących;
c) planowany wskaźnik rentowności oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych
     do planu założeń;

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni podaje:
a)  wysokość planowanych przychodów;
b)  wysokość kosztów bieżących;
c)  wysokość dotacji planowanej z budżetu gminy;
d) wysokość planowanej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych;
- Bogatyński Ośrodek Kultury:
a)  wysokość planowanych przychodów;     
b)  wysokość kosztów bieżących;                                      
c)  wysokość dotacji planowanej z budżetu gminy;
d) planowane wydatki finansowane z dotacji (w tym wydatki na wynagrodzenia należy kalkulować według wskazań zawartych w pkt. 9, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot  na realizację każdej z nich oraz ze wskazaniem zakresu umowy);


- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni:
a) wysokość planowanych przychodów;
b) wysokość kosztów bieżących;
c) wysokość dotacji planowanej z budżetu gminy;
d) planowane wydatki finansowane z dotacji (w tym wydatki na wynagrodzenia należy kalkulować według wskazań zawartych w pkt. 9, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot na realizację każdej z nich oraz ze wskazaniem zakresu umowy);

4. Zatrudnienie – etaty:
Należy podać etaty przeliczeniowe.
Ponadto w szkołach i przedszkolach nie przewiduje się zajęć nadobowiązkowych płatnych
z budżetu gminy.

5. Wydatki budżetowe należy planować wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej.

6. Wszelkie kalkulacje dodatkowych wydatków, wraz z objaśnieniami (remonty, wymiana wyposażenia, zakupy inwestycyjne itp.) należy określić w odrębnym załączniku; planując wydatki remontowe należy wyszczególnić remonty związane z decyzjami organów nadzoru.

7. Podstawą kalkulacji wydatków rzeczowych winny być kwoty przewidywanego wykonania w 2020 roku.

8. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować należy wg zawartych
i planowanych do zawarcia umów, ze wskazaniem kwot środków na realizacje każdej
z nich.


9. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2020 r.;
2) Kalkulacje należy sporządzić w podziale na stanowiska pracy administracji i obsługi, stanowiska robotnicze, nauczyciele - wg stopni awansu zawodowego;
3) Dodatkowo należy uwzględnić skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 do kwoty 2.800,00 zł (zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.).

A. Szkoły i przedszkola:
1) kalkulacje sporządzić należy w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Bogatynia z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021;
2) stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków nauczycieli należy przyjąć
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów;
3) dodatki motywacyjne nauczycieli należy przyjąć w wysokości do 5% wynagrodzeń zasadniczych,  premie pozostałych pracowników w wysokości uwzględniającej dokonane podwyżki wynagrodzeń, nie wyższe niż 10%;
4) fundusz nagród dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty ustala się
w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników; w planach finansowych jednostek pozostaje kwota 0,7% wyliczonego funduszu nagród, kwotę 0,3% należy uwzględnić w załączniku do planu (środki te wprowadzone zostaną
do rezerwy budżetu Gminy jako fundusz nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych).

B. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni:
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

C. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

D. Straż miejska
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

E. Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

F. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni:
Dodatki specjalne pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

G. Biblioteka Publiczna w Bogatyni:
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

H. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
Premie pracowników należy przyjąć w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkół i przedszkoli realizowane mogą być tylko dochody i wydatki określone w ustawie o finansach publicznych w art. 223 ust 1. oraz w Uchwale Nr LXXXIX/1155/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1481) , które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 5

1. Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2021 roku za podstawę należy przyjąć kwotę w wysokości 4.134,02 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wylicza się  na podstawie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
2. Planuje się środki na realizację wpłat na pracownicze plany kapitałowe w części finansowanej przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzeń brutto pracowników, zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(t.j. Dz.U. 2020, poz. 1342)

§ 6

Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, które opracowują cząstkowe materiały planistyczne na podstawie zweryfikowanych materiałów gminnych jednostek organizacyjnych, określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Zakres materiałów planistycznych winien być opracowany zgodnie z Uchwałą
Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do każdego załącznika należy dołączyć pisemne uzasadnienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji.

§ 9

Materiały powinny być sporządzone starannie i czytelnie, oraz sprawdzone pod względem rachunkowym. W materiałach należy stosować aktualną klasyfikację dochodów i wydatków.

§ 10


Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie
do opracowania materiałów planistycznych na rok 2021 w terminie do 30 września br.

§ 11

Powołuje się zespół do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków
do projektu budżetu w składzie:

1. Monika Niklas - Skarbnik Gminy,
2. Beata Skoryna – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego,
3. Piotr Sudnik – Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
4. Genowefa Zakrzewska - Inspektor ds. Księgowości Inwestycyjnej,
5. Monika Żądeł -  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
6. Janusz Michalski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej
i Działalności Gospodarczej,
7. Mirosław Drewniacki – Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą
i Promocji,
8. Mariola Danielewska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 12

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.