BURMISTRZA  MIASTA I  GMINY BOGATYNIA
z dnia 14 września 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku i  kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 wraz  z przedsięwzięciami.


 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 wraz z przedsięwzięciami oraz sprawozdaniami z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni za I półrocze 2020 roku.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 wraz z przedsięwzięciami oraz sprawozdaniami z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni za I półrocze 2020 roku przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty dodane:  http://bip.bogatynia.pl/?c=1340