W związku ze zbliżającymi się wyborami na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia wyznaczonymi na dzień 15 listopada 2020 r., informujemy o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych.

Przepisy

Zgodnie z aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego, o którym mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r., poz.1319 ; ze zm.) stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 23) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2020., poz. 470 ze zm.), a zatem ich umieszczenie w pasie drogowym podlega dyspozycjom art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2
 pkt 3) ustawy o drogach publicznych. 

W orzecznictwie sądowo administracyjnym podkreśla się, że każde zajęcie pasa drogowego przez reklamę – niezależnie od tego, w jaki konstrukcyjnie sposób jest zamontowana, a więc czy znajduje się ona na budynkach, czy jest przymocowana do słupa energetycznego, słupa oświetlenia ulicznego, rynny budynku, czy też znajduje się na specjalnej dla reklam konstrukcji w postaci słupa z tablica reklamową, czy jest na powierzchni wiaty przystankowej, kiosku ruchu, na wiadukcie, czy jakimkolwiek innym obiekcie budowlanym znajdującym się w pasie drogowym - wymaga pozwolenia właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.  

Powyższą wykładnię przepisów dotyczących umieszczania reklam wyborczych w pasie drogowym potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia
24 sierpnia 2010r., (sygn. akt II GSK 728/09) oraz wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych m. in. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2013r. (sygn. akt II SA/Sz 1227/12) oraz wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 lipca 2015r. (sygn. akt III SA/Łd 449/15).

Reklama

Pojęcie reklamy zdefiniowano w art. 4 pkt 23) w/w ustawy o drogach publicznych, który brzmi, cyt.: „reklama - umieszczona w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 293 -
ze zm.), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst: Dz.U. z  2020 r., poz.110 - ze zm.), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną
o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.)”. 

Zgodnie natomiast z art. 109 ustawy - Kodeks wyborczy, materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami (§ 1). Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą (§ 2) oraz podlegają ochronie prawnej (§ 3). Przepis art. 110 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego stanowi zaś, iż cyt.: „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”. Plakat wyborczy, podobnie jak handlowy czy usługowy plakat reklamowy, nie jest użytecznie związany z ruchem drogowym i nie należy do infrastruktury drogowej, a zatem jego umieszczenie w pasie drogowym zależy od zgody zarządcy drogi.

 

I. Umieszczenie plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg gminnych.

Plakaty wyborcze mogą być umieszczone tylko na istniejących nośnikach  takich jak w szczególności: ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych – wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia (zgodnie z art. 110 § 1 ustawy  z dnia  5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy).

 Umieszczenie plakatów wyborczych  w pasie drogowym:

 nie wymaga uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi (w drodze decyzji administracyjnej)  na lokalizację w pasie drogowym reklam (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

ale

    wymaga zezwolenia (w drodze decyzji administracyjnej) na zajęcie pasa drogowego
     drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
     i ochroną dróg - zgodnie z
art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach
     publicznych.

(wzór wniosku w załączeniu)

W celu określenia lokalizacji umieszczenia materiałów wyborczych należy korzystać z ogólnie dostępnego systemu informacji przestrzennej http://sip.gison.pl/bogatynia Zaznaczając obiekty przy użyciu  ww. systemu SIP należy mieć włączoną warstwę tematyczną pn. „Działki-PODGiK”.

SIP dostępny dla mieszkańców pod adresem:

http://sip.gison.pl/bogatynia

 II. Umieszczenie banerów i innych nośników materiałów wyborczych na niezależnej konstrukcji wsporczej, (tablic, reklam świetlnych) w pasie drogowym dróg gminnych  - wymaga uzyskania:

1) Zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym banerów i innych nośników materiałów wyborczych (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych), jednakże zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym banerów i innych nośników materiałów wyborczych, jeżeli ich umieszczanie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy banery i inne nośniki materiałów wyborczych nie spełniają warunków określonych w art. 42a ustawy  o drogach publicznych,

oraz

2) Zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - zgodnie z art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych.

Zezwolenie (decyzja administracyjna) na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydana na podstawie
art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych podlega opłacie w wysokości określonej w Uchwale nr  XX/81/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 09 września 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały
nr XII/81/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych,
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, która wynosi 4,00 zł
za 1 dzień za 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym.

Równocześnie informujemy, iż reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym.

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie reklamy wyborczej, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1) w/w ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Ponadto podkreślić należy, że na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, cyt.: „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym”.

W związku z powyższym informujemy, że w sytuacji uznania przez zarządcę drogi gminnej, iż dany plakat wyborczy, umieszczony w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, o fakcie tym niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i uczestnikom ruchu drogowego poniżej podajemy informacje dotyczące warunków umieszczania  plakatów wyborczych na słupach oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

 

 

  1. Mocowanie plakatów powinno być stabilne i trwałe, a sposób mocowania nie może powodować uszkodzeń (np. zarysowań) słupów, w tym celu należy stosować  odpowiednie materiały mocujące i podkładki.
  1. Na jednym słupie nie powinno być więcej niż dwa plakaty (podwójne).
  2. Plakaty wyborcze nie mogą przysłaniać znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.
  3. Plakat wyborczy winien być tak umieszczony, aby zapewnić dostateczne „pole widoczności” na skrzyżowaniach i przy przejściach dla pieszych oraz w przypadkach m.in.:

• zbliżania się do skrzyżowania po krzywoliniowym odcinku drogi,

• zbliżania się do wlotu drogi podporządkowanej,

• ruszania z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej,

  1. Nad pasem ruchu pieszego (chodnik)  plakaty należy mocować na wysokości min. 2,20 m licząc od poziomu chodnika  do dolnej krawędzi plakatu.
  2. Należy zachować skrajnię drogową poziomą min 50 cm m od krawężnika ograniczającego jezdnię, mierzoną w rzucie pionowym najdalej wysuniętej krawędzi plakatu.
  3. Należy zachować trójkąt widoczności na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych (co najmniej 10 m przed skrzyżowaniami i przed przejściami dla pieszych).
  4. Nie wolno wieszać plakatów na słupach oświetleniowych na których znajdują się znaki drogowe,  na słupkach znaków drogowych  oraz  masztach sygnalizacji świetlnej.

Na terenie Gminy Bogatynia oprócz dróg gminnych zlokalizowane są również drogi wojewódzkie i drogi powiatowe, gdzie oświetlenie jest własnością gminy. Na tych drogach  należy wystąpić i uzyskać zgodę Burmistrza na powieszenie plakatów na słupach oświetlenia drogowego (zgoda), a o zajęcie pasa drogowego (decyzja administracyjna) wystąpić do zarządcy danej drogi.

Drogi wojewódzkie (w zarządzie DSDiK we Wrocławiu) - to:

a)      DW352 - na odcinku Bogatynia-Zatonie (skrzyżowanie z DW354) do Bogatynia granica  państwa PL-ČR (Bogatynia/Frydlant) – ulice:  Zgorzelecka, część Dworskiej, Daszyńskiego (do skrzyżowania z ul. Pocztową), Pocztowa.

b)      DW354 - Bogatynia-Zatonie (skrzyżowanie z DW352) do granicy państwa PL-D Sieniawka/Zittau (ulica: Młodych Energetyków (Zatonie-Trzciniec),
Bł. Ks. J. Popiełuszki i Kolejowa w Sieniawce).

c)      DW332 -  od ronda w Sieniawce (skrzyżowanie z DW354) do granicy  państwa
PL-ČR (Kopaczów/ Hrádek nad Nisou)

 

Drogi powiatowe (w zarządzie Starosty Zgorzeleckiego) – to:

 

2361 D - Sieniawka – Bogatynia przez Opolno Zdrój; (ulice w Bogatyni to: Białogórska,
           1  Maja, Armii Krajowej, Turowska, Dworska (do skrzyżowania z DW352),

2363 D - Sieniawka  - Kopaczów/Porajów; od skrzyżowania z 2361 D przez Kopaczów
          (ul. Główna w Kopaczowie), oraz (ulice: Rolnicza (Sieniawka), Mostowa, część
           Poniatowskiego (Porajów),

2364 D – Zittau – Hradek (Aleja Trzech Państw)

2365 D – Wyszków – Wolanów

2367 D – Działoszyn – Wyszków

2368 D – Działoszyn – Posada

2369 D – Krzewina – Lutogniewice

2370 D – Krzewina (od skrzyżowania z DW352 do stacji PKP)