ZARZĄDZENIE Nr 150/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020, poz. 910) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni  wyznaczam panią Monikę Żak – nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniach od 15.10.2020 r. do 16.10.2020 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 6 w Bogatyni 
 – pani Ewie Gorczycy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.