ZARZĄDZENIE Nr 151/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 15 października 2020 r.
 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły


Na podstawie art. 68 ust. 9 w zw. z  art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 910) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni, zarządzam co następuje:

§1

Powierzam Pani Agnieszce Hagel okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni na okres usprawiedliwionej nieobecności dyrektora szkoły.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.