W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2020-2028

Data uchwały:
2020-10-16

Numer uchwały:
XLVII/298/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XXXI/177/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 gudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2020-2028