ZARZĄDZENIE Nr 154/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 910) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 w Bogatyni wyznaczam panią Dorotę Stempińską - Białek nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, na okres od 23.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 7 w Bogatyni Pani Marzannie Samelskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.