ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2020 r. o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 38 z dnia 1 października 2020 r.
3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2027” /projekt nr 327.2020/
4.Wniosek nr IN.6840.14.2020.EP z dnia 28.09.2020 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie rozłożenia na raty udzielonej bonifikaty po zwaloryzowaniu Państwa W.M.M.
5.Sprawy różne, wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk