Zarządzenie nr 157/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

  

Na podstawie art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019.869 z późn. zm.), w związku z § 43 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Gminny Program Współpracy Transgranicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 Nadzór nad realizacją GPWT powierza się naczelnikowi wydziału Współpracy z Zagranicą  i Promocji.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 152/2019  Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z 5 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

§ 4

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bogatynia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania