W sprawie:
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XLIX/313/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2021 r.