W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XLIX/314/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2021 r.