W sprawie:
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XLIX/315/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2021 r.