Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j Dz.U. z 2020 r.poz.1546).


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia, który musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) przedsiębiorcy.
 • Adres punktu składowania napojów alkoholowych.
 • Określenie rodzajów napojów alkoholowych.
 • Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

2. Załączniki do wniosku:

 • pełnomocnictwo – tylko w przypadku ustanowienia pełnomocnika,
  wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.


Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja stanowiąca zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia - służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze,

Opłaty:
1. Opłata za korzystanie z zezwoleń: (opłaty podstawowe dla rozpoczynających     działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych):

 • na sprzedaż napojów zawierających do 4.5% alkoholu oraz piwa - 525 zł,
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu                   /za wyjątkiem piwa/ - 525 zł,
 • na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - 2100 zł,
 • Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przekroczyła 37.500 zł - wnosi opłatę w wysokości  1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 • Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przekroczyła 37.500 zł. – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów            w roku poprzednim.
 • Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przekroczyła 77.000 zł - wnosi opłatę w wysokości     2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Powyższa opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach - w termie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa wyżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 
Termin załatwienia:
W ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Sprawę prowadzi:                                                                                               Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej pokój nr 8,                        tel. 75/77 25 211
 
Informacje dodatkowe:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering) wydawane są na okres do 2 lat.