ZARZĄDZENIE Nr 200/20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/179/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o 12.632,24 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 12.632,24 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy  722.866,44 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota  347.120,24 zł
- wydatki majątkowe kwota 375.746,20 zł


2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 710.234,20 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota  353.860,50 zł
- wydatki majątkowe kwota 356.373,70

§ 3


W Zarządzeniu Nr 186/20 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15 grudnia 2020 roku w załączniku Nr 2 dokonuje się skreśleń:
- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 25.500,00 zł:
z działu 854, rozdział 85401 § 4010 kwota  26.100,00 zł
           § 4110 kwota   2.400,00 zł

- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 28.500,00 zł
z działu 758, rozdział 75818 § 4810 kwota 18.500,00 zł

§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2020 rok

- po stronie dochodów budżetowych                             180.099.190,04 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             174.006.041,19 zł
- nadwyżka budżetu                                                           6.093.148,85 zł
- przychody budżetu                                                          2.137.651,95 zł
- rozchody budżetu                                                            8.230.800,80 zł

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.