ZARZĄDZENIE Nr 201/20
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY BOGATNIA
z dnia 31 grudnia 2020 rok
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia  na lata 2020-2028


Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku , poz. 869 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2020-2028 zawartej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/177/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2020-2028 budżetu gmin dokonuje się następujących zmian:

1.Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogatynia na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.