ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2021 roku o godz. 15:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 54 z dnia 25 lutego 2021 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/315/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 393.2021/.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Bogatynia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego, dotyczących spraw paszportowych /projekt nr 396.2021/. 
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bogatynia.
6. Omówienie pisma w sprawie podwyżki opłat za centralne ogrzewanie i sposobie rozliczania tych opłat w budynkach komunalnych  przy ul. Rolniczej w Sieniawce.
7. Omówienie pism wierzycieli i byłych pracowników P.B.G.iE. EGBUD sp. z o.o.
8. Omówienie pisma w sprawie przyspieszenia przydziału mieszkania z zasobów komunalnych.
9. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 70.
10. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 85.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica