ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku o godz. 15:00  w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju
z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 56 z dnia 22 marca 2021 r.
3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogatyni /projekt nr 404.2021/.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bogatynia za zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /projekt nr 405.2021/. 
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bogatynia w 2021 roku /projekt nr 406.2021/
6. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XLIX/311/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia /projekt nr 407.2021/
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /projekt nr 408.2021/
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2021 /projekt nr 410.2021/
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2021 /projekt nr 411.2021/
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 412.2021/
11. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bogatynia.
12. Omówienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
13. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 88.
14. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 89.
15. Omówienie odpowiedzi w sprawie nielegalnego spalania  odpadów.
16. Sprawy różne, wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.
   
Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Kubica