ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2021 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowej.
3. Przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 18 lutego 2021 r.
4. Analiza i omówienie wniosków i uwag do projektu statutu Gminy Bogatynia wniesionych przez komisje stałe Rady Miejskiej w Bogatyni.
5. Analiza projektu Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodnicząca Komisji
Dorota Bojakowska