OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz do zgłaszania uwag do załączonego projektu ,, Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

W ramach konsultacji odbędzie się  spotkanie w  terminie: 29 października br. godz. 10.00 - 13.00 Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Żołnierz AWP 14 (budynek BOPSiWR), miejsce - pokój nr 5.

Uwagi przesyłać można również na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej
ul. Daszyńskiego 13
59-920 Bogatynia

lub drogą mailową na adres: spoleczny@bogatynia.pl na załączonym formularzu (do pobrania na stronie internetowej: www.bip.bogatynia.pl do dnia  02 listopada 2021 r.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wyznaczoną do udzielania wyjaśnień oraz przyjmowania opinii jest Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej, ul. Daszyńskiego 1, tel. (75) 77 25 210, (75) 77 25 293

Podstawa prawna:

Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.