W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
LXXIII/459/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego